Đăng Ký

Giới thiệu

Nội dung

Chuyên gia

QUẢN TRỊ CHUỖI CUNG ỨNG

Chương trình đào tạo

Đăng ký tư vấn

Nắm bắt toàn diện &
phối hợp các chức năng Chuỗi cung ứng

27 giờ đào tạo

Hình thức đào tạo Hybrid
(Online và Offline)

Việt Nam là một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất ở châu Á và hấp dẫn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Chúng ta có tiềm năng phát triển chuỗi cung ứng trong nhiều lĩnh vực, như sản xuất, nông nghiệp và năng lượng tái tạo. Hơn nữa, Chính phủ đang cải cách quy định tạo cơ hội cho phát triển và tích hợp chuỗi cung ứng không chỉ trong khu vực mà còn trên toàn thế giới.
Những cơ hội trên cũng đi kèm những thách thức đòi hỏi các lãnh đạo chuỗi cung ứng phải linh hoạt điều chỉnh chuỗi cung ứng, ứng dụng tự động hóa, tập trung vào nhu cầu của khách hàng. Để chuẩn bị cho sự chuyển dịch, các nhân sự cũng phải trang bị kiến thức toàn diện về chuỗi cung ứng để có thể đạt được sự đồng nhất về toàn chuỗi.

Giới thiệu Chương trình

Mục tiêu đào tạo

Hiểu biết về quản lý rủi ro trong hoạt động của chuỗi cung ứng, bao gồm đánh giá rủi ro, hành động khắc phục và lập kế hoạch dự phòng
Xác định và ưu tiên mối quan hệ được-mất giữa các phòng ban để thống nhất kế hoạch vận hành toàn diện, đáp ứng mức độ hài lòng của khách hàng và tối đa lợi nhuận cho doanh nghiệp
Hiểu quá trình phát triển kế hoạch chiến lược cho các mục tiêu doanh nghiệp. Từ đó, thống nhất chiến lược kinh doanh với chuỗi cung ứng và các chỉ số hiệu suất theo phương pháp Hoshin Kanri
Nhận biết tính phù hợp của các mô hình đo lường như SCOR Model để thu thập dữ liệu và kiểm tra sức khoẻ vận hành của doanh nghiệp
Nắm vững nguyên lý và lý thuyết cốt lõi của Chuỗi cung ứng để phân tích, nâng cao hiệu quả của dòng hàng hoá, dòng thông tin và dòng tiền trong vận hành

Đối tượng tham dự

Nhà quản lý

Nhà quản lý Chuỗi cung ứng mong muốn được hệ thống hóa kiến thức & kỹ năng nhằm nâng cao hiệu suất toàn chuỗi

Nhân sự chuyên môn

Nhân sự các mảng chức năng trong chuỗi cung ứng mong muốn nắm bắt toàn diện về chuỗi cưng ứng và phát triển lên vị trí quản lý

Lãnh đạo doanh nghiệp

Các lãnh đạo doanh nghiệp mong muốn phát triển chiến lược chuỗi cung ứng tích hợp với chiến lược kinh doanh, nâng cao khả năng cạnh tranh 

Phát triển tầm nhìn, thắt chặt hợp tác
và ra quyết định chiến lược

Đăng ký tư vấn

Nội dung chương trình

Chapter 1: Supply Chain Management – Concepts & Application
1.1 Supply Chain Management Overview
1.2 Components of Supply Chain
1.3 The Importance of Supply Chain Management
1.4 Challenges in Supply Chain Management

Chapter 2: Supply Chain Operations
2.1 Planning: Demand, Supply, Inventory, Production
2.2 Collaboration Factor in Supply Chain Management
2.3 Procurement
2.4 Logistics Management (Logistics Management Overview, Warehouse Management, Transportation/Distribution Management)
2.5 Import-Export and International Compliance
2.6 Service Factors in Supply Chain Management
Chapter 3: Business, Supply Chain Strategies, and Supply Chain Performance
3.1 Introduction Hoshin Kanri Method
3.2 Crafting Business Strategy and Supply Chain Strategy
3.3 KPI & Measurements

Chapter 4: Risk Management in Supply Chain
4.1 Introduction Risk Assessment & ORCA (Operation Risk Corrective Action)
4.2 Risk Management in Supply Chain
BACKGROUND:
Former VN Country Supply Chain Speaker & SC LEAN SIX SIGMA SEA | Henkel Adhesive Technologies Vietnam
Former Head of Supply Chain | Henkel Adhesive Technologies Vietnam
Former Logistics Operation Manager | Electrolux Vietnam
Former Purchasing and Logistics Operation Manager | Phillips Electronics Vietnam
CHỨNG NHẬN:
Master in Development Economics - VNP – Erasmus Netherland

Giảng viên

Mr. TRAN THIEN TAI
Former Head of Supply Chain | Henkel Vietnam
22+ NĂM KINH NGHIỆM

ĐỐI TÁC QUỐC TẾ