Đăng Ký

Giới thiệu

Nội dung

Chuyên gia

HOẠCH ĐỊNH NHU CẦU & NGUỒN CUNG

36 giờ đào tạo

Hình thức đào tạo Online

Chương trình đào tạo

  Đăng ký tư vấn

Trong thị trường biến động như hiện nay, việc hoạch định cung - cầu đang ngày càng trở nên phức tạp. Điều này dẫn đến khó khăn trong việc đạt được mức độ chính xác cao của dự báo có thể đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Hơn nữa, những bất định từ yếu tố chính trị - kinh tế - xã hội cũng góp phần gây nên sự biến động của thị trường từ đó thay đổi hành vi của khách hàng và gây ra biến động nhu cầu.
Trong bối cảnh này, sự linh hoạt và đồng bộ giữa dự báo nhu cầu và hoạch định nguồn cung là yếu tố tiên quyết để chuỗi cung ứng được vận hành hiệu quả. Tuy nhiên việc thiếu phối hợp giữa các chức năng và bên liên quan tham gia vào quá trình lập kế hoạch nhu cầu và lập kế hoạch cung ứng là điều thường xảy ra khi các nhà quản lý chưa có các tiếp cận đúng về quy trình đồng bộ và sự thống nhất giữa các bộ phận để hướng đến mục tiêu chung

Giới thiệu Chương trình

Hiểu về các nguyên tắc cơ bản của nhu cầu và cung ứng, bao gồm định nghĩa và các thành phần của hoạch định nhu cầu, cũng như mục tiêu của quản lý cung ứng.

Mục tiêu khóa học

Nắm vững những yếu tố cần xem xét trong quá trình lập kế hoạch nhu cầu, bao gồm các phương pháp dự báo khác nhau và quy trình hoạch định nhu cầu.
Tìm hiểu về các yếu tố cần xem xét trong quá trình lập kế hoạch cung ứng, gồm các quy trình kinh doanh, yêu cầu năng lực, ràng buộc và tận dụng tối đa năng lực.
Thực hiện kế hoạch cung và cầu dựa trên quy trình S&OP để đảm bảo sự đồng nhất của mục tiêu liên phòng ban và giải quyết xung đột.
Phát triển hiểu biết về vai trò và trách nhiệm chính trong S&OP và những yếu tố góp phần vào hiệu quả và trưởng thành của quy trình S&OP.

Đối tượng tham dự

Nhà quản lý

Nhà quản lý Chuỗi cung ứng mong muốn được hệ thống hóa kiến thức & kỹ năng nhằm nâng cao hiệu suất toàn chuỗi

Nhân sự chuyên môn

Nhân sự các mảng chức năng trong chuỗi cung ứng mong muốn nắm bắt toàn diện về chuỗi cưng ứng và phát triển lên vị trí quản lý

Lãnh đạo doanh nghiệp

Các lãnh đạo doanh nghiệp mong muốn phát triển chiến lược chuỗi cung ứng tích hợp với chiến lược kinh doanh, nâng cao khả năng cạnh tranh 

Phát triển tầm nhìn, thắt chặt hợp tác
và ra quyết định chiến lược

  Đăng ký tư vấn

Nội dung khóa học

Chapter 1: The Fundamentals of Demand and Supply Management 
1.1. Demand Overview
- Demand Management Definition
- Components of Demand Management
- Demand Planning
- Customer Relations Management
1.2. Supply Overview
- Understanding Supply Management
- Special Considerations
- Supply Management vs. Supply Chain Management
- Context and objectives of material requirements planning (MRP), MRP process, role of the planner
Chapter 2: Demand and Supply Planning Considerations
2.1. Demand Planning Considerations
- Demand forecast: Constrained or Unconstrained
- Forecasting techniques
2.2. Supply Planning Considerations
- Business Flows for Supply Planning
- Determining capacity requirements
- Identifying constraints
- Technical capacity calculation
- Theoretical vs. actual capacity
- Maximizing capacity utilization
Chapter 3: Balancing the Demand and Supply Plan - The Sales and Operations Planning (S&OP)
3.1. S&OP - A balancing act
- S&OP foundations
- S&OP in the firm
3.2. S&OP executions
3.3. Target Roles and Responsibilities
- Top management role
- Functional roles
- Integrating Strategic Planning
3.4.  S&OP Executions
3.5.  Target Roles and Responsibilities
3.6.  Four Keys to S&OP Effectiveness
3.7.  S&OP Maturity

Đội ngũ chuyên gia

Mr. QUANG LE TRONG BANG
Head of Supply Chain| Cargill Vietnam
Mr. HUYNH PHU THAN
Growth Assignment - APeJC Janssen Supply Chain Product Portfolio Manager
Johnson & Johnson Vietnam
Ms. NGUYEN NHU NGOC
APICS Master Instructor
| Ms. Ngoc is the first and only APICS master instructor from Vietnam

KHÁCH HÀNG

ĐỐI TÁC QUỐC TẾ